Grafiki i fotografie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) (RODO, English: GDPR) informujemy naszych klientów, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest antykwariat Poliart Beata Kalke z siedzibą: Koty ul. Ogrodowa 20, 42-690 Tworóg (dalej zwany Antykwariat), który przetwarza dane osobowe w następujących celach:


Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne w celu zawarcia umowy z Antykwariatem lub otrzymania oferty zawarcia takiej umowy.

2) Przetwarzanie danych ma charakter poufny i ograniczony wyłącznie do imiona i nazwiska, podanego adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu, nr konta bankowego i ewentualnie podanego zakresu zainteresowań i zakupionych lub szukanych pozycji (jeśli takie dane zostały wcześniej podane). Żadnych innych danych nie gromadzimy, a te gromadzone są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności antykwarycznej. Dane nie są udostępniane osobom spoza antykwariatu, ani innym firmom i jakimkolwiek innym podmiotom.

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4) Odbiorcami danych osobowych są:

5) W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Antykwariatu o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, dla skorzystania z tych uprawnień proszę o: